บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
หม้อแปลงไฟฟ้า
TRANSFORMER
HOME   /   TRANSFORMER   /   Transformer Specification 30 kVA 22000-460V (Single Phase)
ม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA 22000-460V (Single Phase)
 
 
รายละเอียดสินค้า