บริษัท อี.เอ็ม.ดี. เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์ : +662736-0866, +662736-0691
โทรสาร : +662736-1175
มือถือ : +6683-5863043
หม้อแปลงไฟฟ้า
TRANSFORMER
HOME   /   TRANSFORMER   /   Transformer Specification 2000 kVA 22000-433V (Standard Dd0)
หม้อแปลงไฟฟ้า 2000 kVA 22000-433V (Standard Dd0)
 

รายละเอียดสินค้า